List of School Council Presidents Over the last 57 years

Year Name
1962 M.Thavayogarajah
1963 A.Rajendra
1964 A.Mahanathan
1965 E.V.Daniel
1966 M.Vigneswaran
1967 N.Karunakaran
1968 N.Kuganathan
1969 P.Navasivayam
1970 S.Sanmuga
1971 R.Jebanathan
1972 K.Sanmugaratnam
1973 G.J.G.Gunasekaram
1974 Y.Venugopal
1975 B.Murugamoorthy
1976 S.Sasitharan
1977 K.Sritharan
1978 G.J.Gunaseelan
1979 S.Jeyanthiran
1980 C.Yokanathan
1981 N.Sivashanker
1982 T.Thayalan
1983 K.Muralitharan
1984 M.Paramalingam
1985 G.J.Gunathilakan
1986 J.Aron
1987 P.Sayanthakumar
1988 N.Nithiyaranjan
1989 R.Kulasingam
1990 R.Kulasingam
1991 S.P.Kunaseelan
1992 Brintha Ambalavanar
1993 S.Ajith
1994 K.Varaprathan
1995 N.Kugaparan
1996 M.Sutharshana
1997 N.Saravanapavan
1998 R.Kumaresh
1999 S.Sasitharan
2000 R.Mayuran
2001 A.Kaneshwaran
2002 S.Gobiramanan
2003 K.Sugash
2004 N.Nirupan
2005 P.Kularajah
2006 G.Pratheepa
2007 J.Senthuran
2008 M.Denistan
2009 D.Jenifer Rochelle
2010 T.Priyaluxan
2011 M.Sampavi
2012 J.Abiramy
2013 T.Nimalendra
2014 S.Asha Divinia
2015 R.Tharshan
2016 P.Sutharshan
2017 A.Kajeevan
2018 S.Navarangan