Grade 5 Scholarship Examination Results – 2016

 

Se. No. Full Name             Marks District Rank
1 Kadampanathan Kiruthigan 181
2 Jegaratnam Sivasuthan 178
3 Babby Anosh 175
4 Jeyachandran Dushyanthan 175
5 Ahilan Janaththan 173
6 Sivakumar Saathveegan 172
7 Kumaraguru Thulasiram 171
8 Arunakirinathar Srinath 170
9 Sriranganathan Vindujan 170
10 Karunananthan Arunmuhilan 170
11 Ganesarajah Nirithian 170
12 Sarathchandar Vaishnavi 170
13 Kathiravetpillai Saathiriya 167
14 Ainkaran Abinaya 164
15 Murugathasan Darsikan 163
16 Gnanasegaran Janupavan 161
17 Sritharan Rathujan 161
18 Sweetman Thisan 161
19 Raveentherarasa Thajan 160
20 Murugathasan Thamizhnilaa 160
21 Thevarajah Shankeethani 160
22 Jeyathasan Kainshiya 159
23 Sureshkumar Nivthan 159
24 Robinson Uthayakumar Johnson 159
25 Chandrasri Kobiga 157
26 Rajmohan Anne Miloriga 156
27 Karunakaran Aarabi 156
28 Jeevarasa Tharmigan 154
29 Kumarathasan Thakshageny 154
30 Jeyathas Panupiriya 153
31 Ilanheeran Isaiyamuthan 153
32 Thushiharan Kishane 153
33 Saravanan Seyon 152
34 Thevamanoharan Sangikan 152
35 Pushparajah Thadshana 152

 

GCE (O/L) 2016 Results

 

No. Name Results Medium
1 Somaraj Nilothman

9A

English
2 Shawmica Sivatharan 9A English
3 Saranki Paheerathan 9A English
4 Sankeerani Govindarajah 9A English
5 Rubavathana Thurairasa 9A English
6 Janarthani Vilvanathan 9A English
7 Jatheeskumar Abiraj 8A, 1B Tamil
8 Mangaleswaran Mathushan 7A, B, S Tamil
9 Jerlin Grashiya Sugumar 7A, B, C Tamil
10 Mayura Nirmalan 7A, 2B Tamil
11 Sylaja Ratneswaran 6A, 3B Tamil
12 Nilojana Sivathas 6A, 3B Tamil

G.C.E. (A/L) EXAMINATION – 2016

Physical Science

No.

Name

Results

1 Balaratnam Pirunthavan 3A
2 Nadarajah Sasishekaran 3C
3 Jatheeskumar Athithan B, C, S
4 Benjamin Ariyasuthan Hoole 3C
5 Nanthakumar Mathurshan B, C, S
6 Nagaratnam Partheepan 2A, B
7 Karthiga Rajendren A, 2C
8 Pakeerathan Gobinath B, 2C

Bio Science

No.

Name

Results

9 Nilakshika Thirukumaran 3C
10 Govintharajan Pranavapriyan A, B, C
11 Muneeswaran Kajenthiran 2B, C
12 Regitha Manoharan A, B, C

Commerce

No.

Name

Results

13 Sinthuja Ananthakumar 3A
14 Tharmabalan Thinushkanth A, B, C
15 Sangavee Santhirasoothy 3B
16 Selvarasa Mithusan 2B, C
17 Sivanathan Vithoosan  

Arts

No.

Name

Results

18 Thuraisamy Kirubalan 3A
19 Rajaratnam Tharshan 2B. C
20 Rahila Tharmalingam A, C, S