Se. No. Full Name             Marks District Rank
1 Kadampanathan Kiruthigan 181
2 Jegaratnam Sivasuthan 178
3 Babby Anosh 175
4 Jeyachandran Dushyanthan 175
5 Ahilan Janaththan 173
6 Sivakumar Saathveegan 172
7 Kumaraguru Thulasiram 171
8 Arunakirinathar Srinath 170
9 Sriranganathan Vindujan 170
10 Karunananthan Arunmuhilan 170
11 Ganesarajah Nirithian 170
12 Sarathchandar Vaishnavi 170
13 Kathiravetpillai Saathiriya 167
14 Ainkaran Abinaya 164
15 Murugathasan Darsikan 163
16 Gnanasegaran Janupavan 161
17 Sritharan Rathujan 161
18 Sweetman Thisan 161
19 Raveentherarasa Thajan 160
20 Murugathasan Thamizhnilaa 160
21 Thevarajah Shankeethani 160
22 Jeyathasan Kainshiya 159
23 Sureshkumar Nivthan 159
24 Robinson Uthayakumar Johnson 159
25 Chandrasri Kobiga 157
26 Rajmohan Anne Miloriga 156
27 Karunakaran Aarabi 156
28 Jeevarasa Tharmigan 154
29 Kumarathasan Thakshageny 154
30 Jeyathas Panupiriya 153
31 Ilanheeran Isaiyamuthan 153
32 Thushiharan Kishane 153
33 Saravanan Seyon 152
34 Thevamanoharan Sangikan 152
35 Pushparajah Thadshana 152