Serial No. Full Name Rank Medium
01 Keerthana Rajamuhunthan 9A English
02 Logeswaran Shriheran 9A English
03 Jegaratnam Umasuthan 9A Tamil
04 Tharshana Sarathachandar 9A Tamil
05 Geethanjali Kumaraguru 9A Tamil
06 Pahirathan Nirushan 8A, B Tamil
07 Vilvanathan Thanuharan 8A, B Tamil
08 Danushika Vimalathasan 8A, B Tamil
09 Vigitha Manoharan 8A, B Tamil
10 Paramalingam Thirikharan 8A, C English
11 Thillaiselvan Thinujan 8A, B English
12 Mathavan Nagatharshikan 8A, B Tamil
13 Jeyabalan Richards 7A, 2B Tamil
14 Jayeswaran Thilakshan 7A, B, S English
15 Mathanky Yathavan 6A, 3B English
16 Vishagalingam Menakan 6A, 3B Tamil
17 Logitha Varatharasa 6A, 2B, C Tamil
18 Sivaruban Thaksigan 5A, 4B Tamil
19 Kanagasabapathy Abishek 5A, 4B Tamil
20 Mathurah Jeyanthinathan 5A, 3B, C Tamil
21 Ragave Anankan 5A, 3B, C Tamil
22 Thevarajah Janojan 5A, 4B Tamil
23 Yalakshana Suthakaran 5A, 4B Tamil