Maths

No. Name Results
01 Pushpakumar Saravanan 3A
02 Narthana Sivalingam 2A, B
03 Thirukumaran Sutharshanan 2A, C
04 Sithiravel Dilaxshan 3B
05 Suthakaran Branavasuthan A,B,C
06 Janany Sountharajah B, 2C
07 Mahenthirarajah Vasavan 2C,S

Bio

No. Name Results
08 Logeswaran Sriharshan A,2B
09 Mahalingam Kiritharan 2A,C
10 Abinaya Seyon A,B,C
11 Mathangi Gobalakrishnan A,B,C
12 Sangeetha Kumaraguru A,2C
13 Kulendren Thanesan B,2C
14 Ananthakumar Kajeeban B,2C

Commerce

No. Name Results
15 Saranya Sathankumar 3A
16 Ushalini Kulendren A,2B
17 Amanda Nisreen Benjamin A, 2B
18 Karunanithy Sivagana 3B
19 Tharshika Sivanathan 3B

Arts

No. Name Results
20 Maruthalingam Vijisnaraj 2A,B
21 Kobika Thavarasa 3B
22 Divya Gobinthan 2B,C
23 Rajaratnam Sai Prasad 3B
24 Anjaleena Johnson 2B,C