Physical Science

No.

Name

Results

1 Prathees Prapakaran 3A
2 Vasanth Godfry Victor Jeyakumar 3A
3 Sashisekaran Nadarajah A, 2B
4 Naveen Nagasenan A,C,S
5 Sutharshanan Thirukumaran 2B, C
6 Aththithan Jatheeskumar B, 2C
7 Benjamin Ariyasuthan Hoole B, C, S
8 Branavasuthan Suthatharan B, C, S

Bio Science

No.

Name

Results

9 Nilakshika Thirukumaran 2B, C
10 Bakeerathan Buvanenthiran B, 2C
11 Pavaanithy Nirmalasingam 2B, S
12 Tharshika Sabaratnasinghe 2C, S

Commerce

No.

Name

Results

13 Thanushkanth Tharmabalan 3A
14 Ashvini skantharajah 3A
15 Anojah Sathiyaseelan 3A
16 Sutharshan Pavananthan 2A, B
17 Thanusha Balasingam 2A, B
18 Nivetha Nesarajah A, 2B
19 Thanujah Balanathan 2A, B
20 Ilakiya Rajendren A, C, S
21 Thiffyani Kulendren A, 2C

Arts

No.

Name

Results

22 Nitharshan Karunakaran A, 2B
23 Theivagi Manoharan A, 2B
24 Denisha Johnson A, 2B
25 Anton Roshman Aruljothy A, 2B
26 Sarjini Velummayilum A, B, C
27 Paviththa Thiraviyarajah A, B, C
28 Thanusan Selvarathinam A, B, C
29 ??? 3B
30 Vithishan Ariyanayagam A, 2C