SE. NO. NAME RESULTS “Z” Score DISTRICT RANK ISLAND RANK Stream
1 Prapakaran   Pravinth 2A, B 1.9328 51 1128 Biology
2 Poologanathan Sivaruban 2 B, C 1.3616 182 4634
3 Govintharajan Pranavapriyan B,C,S 0.8294 345 9595
4 Regitha Manoharan B,C,S 0.8216 347 9675
5 Gayathri Ravindran 2C,S 0.7224 384 10834
6 Muneeswaran Kajanthran B,C,S 0.6479 409 11760
7 Sivapriya Asokan 2C,S 0.6371 415 11913
8 Kalaimagal Kanagalingam C,2S 0.0461 650 21346
   
1 Pushpakumar Vaishnavan A,2B 1.957 70 891 Maths
2 Nagaratnam Partheepan B,2C 1.0252 294 5518
3 Karthiga Rajendran 3C 0.9849 302 5794
4 John Baptist Hilton 3C 0.8101 357 7100
5 Pakeerathan Gopinath 2C,S 0.7596 377 7489
6 Sarmila Paramanayagam C,2S 0.4752 462 9982
7 Sounthararajan Linkaraj C,2S 0.4132 486 10561
8 Surenthiran Subangan 3S 0.2278 556 12342
   
1 Thiviya Santhiralingam 3 A 2.1125 4 132 Commerce
2 Nimalini Selvaratnam 3 A 1.603 55 2667
3 Sharmini  Ramachandran 2 A, B 1.3992 91 5087
4 Krishanthy   Ratnasingam A, B, C 1.3395 116 5882
5 Satkunasingam Dixshan A, 2C 0.8392 286 13891
6 Sayeni Vaikunthavasan B,2C 0.6909 360 16542
7 Maharani Nannithambi B,2C 0.594 414 18329
8 Vethiga Annarajah B,2C 0.5859 420 18492
9 Parameswaran Anushan B,2C 0.5756 426 18701
10 Dilaxshana Prince Philip B,2C 0.4995 469 20132
   
1 Mathini Jeyakumar 3A 1.8522 15 697 Arts
2 Jamunamalar  Thurairasa 3 A 1.7207 34 1433
3 Yathursha  Ulakentheran 2 A, C 1.6705 42 1817
4 Kishanthy Babu 2A,B 1.5898 69 2644
5 Tharmalingam Jeyarangan 2A,B 1.5717 74 2839
6 Asha Divinia Solomon 3 A 1.5367 85 3269
7 Nagatheebiga Mathavan 2 A, B 1.5287 88 3380
8 Kanthakumar Ajith A, 2B 1.2235 237 8973
9 Selvanayagam Elilan A, B, C 1.1954 255 9617
10 Christeen Angelin Thusyanthan A, B, C, 1.1791 266 9982