G.C.E. (A/L) EXAMINATION - 2016

Physical Science

No.

Name

Results

1 Balaratnam Pirunthavan 3A
2 Nadarajah Sasishekaran 3C
3 Jatheeskumar Athithan B, C, S
4 Benjamin Ariyasuthan Hoole 3C
5 Nanthakumar Mathurshan B, C, S
6 Nagaratnam Partheepan 2A, B
7 Karthiga Rajendren A, 2C
8 Pakeerathan Gobinath B, 2C

Bio Science

No.

Name

Results

9 Nilakshika Thirukumaran 3C
10 Govintharajan Pranavapriyan A, B, C
11 Muneeswaran Kajenthiran 2B, C
12 Regitha Manoharan A, B, C

Commerce

No.

Name

Results

13 Sinthuja Ananthakumar 3A
14 Tharmabalan Thinushkanth A, B, C
15 Sangavee Santhirasoothy 3B
16 Selvarasa Mithusan 2B, C
17 Sivanathan Vithoosan  

Arts

No.

Name

Results

18 Thuraisamy Kirubalan 3A
19 Rajaratnam Tharshan 2B. C
20 Rahila Tharmalingam A, C, S
GCE (O/L) 2016 Results

 

No. Name Results Medium
1 Somaraj Nilothman

9A

English
2 Shawmica Sivatharan 9A English
3 Saranki Paheerathan 9A English
4 Sankeerani Govindarajah 9A English
5 Rubavathana Thurairasa 9A English
6 Janarthani Vilvanathan 9A English
7 Jatheeskumar Abiraj 8A, 1B Tamil
8 Mangaleswaran Mathushan 7A, B, S Tamil
9 Jerlin Grashiya Sugumar 7A, B, C Tamil
10 Mayura Nirmalan 7A, 2B Tamil
11 Sylaja Ratneswaran 6A, 3B Tamil
12 Nilojana Sivathas 6A, 3B Tamil
Grade 5 Scholarship Examination Results – 2016

 

 

Se. No. Full Name             Marks District Rank
1 Kadampanathan Kiruthigan 181
2 Jegaratnam Sivasuthan 178
3 Babby Anosh 175
4 Jeyachandran Dushyanthan 175
5 Ahilan Janaththan 173
6 Sivakumar Saathveegan 172
7 Kumaraguru Thulasiram 171
8 Arunakirinathar Srinath 170
9 Sriranganathan Vindujan 170
10 Karunananthan Arunmuhilan 170
11 Ganesarajah Nirithian 170
12 Sarathchandar Vaishnavi 170
13 Kathiravetpillai Saathiriya 167
14 Ainkaran Abinaya 164
15 Murugathasan Darsikan 163
16 Gnanasegaran Janupavan 161
17 Sritharan Rathujan 161
18 Sweetman Thisan 161
19 Raveentherarasa Thajan 160
20 Murugathasan Thamizhnilaa 160
21 Thevarajah Shankeethani 160
22 Jeyathasan Kainshiya 159
23 Sureshkumar Nivthan 159
24 Robinson Uthayakumar Johnson 159
25 Chandrasri Kobiga 157
26 Rajmohan Anne Miloriga 156
27 Karunakaran Aarabi 156
28 Jeevarasa Tharmigan 154
29 Kumarathasan Thakshageny 154
30 Jeyathas Panupiriya 153
31 Ilanheeran Isaiyamuthan 153
32 Thushiharan Kishane 153
33 Saravanan Seyon 152
34 Thevamanoharan Sangikan 152
35 Pushparajah Thadshana 152

 

G.C.E. (A/L) EXAMINATION - 2015
SE. NO. NAME RESULTS “Z” Score DISTRICT RANK ISLAND RANK Stream
1 Prapakaran   Pravinth 2A, B 1.9328 51 1128 Biology
2 Poologanathan Sivaruban 2 B, C 1.3616 182 4634
3 Govintharajan Pranavapriyan B,C,S 0.8294 345 9595
4 Regitha Manoharan B,C,S 0.8216 347 9675
5 Gayathri Ravindran 2C,S 0.7224 384 10834
6 Muneeswaran Kajanthran B,C,S 0.6479 409 11760
7 Sivapriya Asokan 2C,S 0.6371 415 11913
8 Kalaimagal Kanagalingam C,2S 0.0461 650 21346
   
1 Pushpakumar Vaishnavan A,2B 1.957 70 891 Maths
2 Nagaratnam Partheepan B,2C 1.0252 294 5518
3 Karthiga Rajendran 3C 0.9849 302 5794
4 John Baptist Hilton 3C 0.8101 357 7100
5 Pakeerathan Gopinath 2C,S 0.7596 377 7489
6 Sarmila Paramanayagam C,2S 0.4752 462 9982
7 Sounthararajan Linkaraj C,2S 0.4132 486 10561
8 Surenthiran Subangan 3S 0.2278 556 12342
   
1 Thiviya Santhiralingam 3 A 2.1125 4 132 Commerce
2 Nimalini Selvaratnam 3 A 1.603 55 2667
3 Sharmini  Ramachandran 2 A, B 1.3992 91 5087
4 Krishanthy   Ratnasingam A, B, C 1.3395 116 5882
5 Satkunasingam Dixshan A, 2C 0.8392 286 13891
6 Sayeni Vaikunthavasan B,2C 0.6909 360 16542
7 Maharani Nannithambi B,2C 0.594 414 18329
8 Vethiga Annarajah B,2C 0.5859 420 18492
9 Parameswaran Anushan B,2C 0.5756 426 18701
10 Dilaxshana Prince Philip B,2C 0.4995 469 20132
   
1 Mathini Jeyakumar 3A 1.8522 15 697 Arts
2 Jamunamalar  Thurairasa 3 A 1.7207 34 1433
3 Yathursha  Ulakentheran 2 A, C 1.6705 42 1817
4 Kishanthy Babu 2A,B 1.5898 69 2644
5 Tharmalingam Jeyarangan 2A,B 1.5717 74 2839
6 Asha Divinia Solomon 3 A 1.5367 85 3269
7 Nagatheebiga Mathavan 2 A, B 1.5287 88 3380
8 Kanthakumar Ajith A, 2B 1.2235 237 8973
9 Selvanayagam Elilan A, B, C 1.1954 255 9617
10 Christeen Angelin Thusyanthan A, B, C, 1.1791 266 9982
G.C.E. (A/L) – 2015 RESULTS ANALYSIS

No. of Qualified for University Admission:

  • Maths         : 07
  • Biology       : 08
  • Commerce : 24
  • Arts             : 35
Stream Subject No. Of Applied No. Of Sat Results Total Failure Total Pass Pass%
A B C S W
Bio Physics 17 17 0 1 2 5 9 9 8 47.05%
Chemistry 17 17 1 2 4 5 5 5 12 70.05%
Biology 17 17 1 3 4 5 4 4 13 76.40%

 

Maths Physics 20 20 0 1 3 5 11 11 9 45%
Chemistry 16 16 0 2 4 4 6 6 10 62.50%
Combined Maths 20 20 1 0 4 6 9 9 11 55%
I.C.T 4 4 0 1 0 0 3 3 1 25%

 

Commerce Business Studies 47 40 3 5 7 13 12 12 28 70%
Accounting 47 40 4 2 10 11 13 13 27 67.50%
Economics 46 42 3 1 11 11 13 13 26 66.67%
I.C.T 1 1 0 0 1 0 0 0 1 100%

 

Arts Economics 5 4 1 0 0 3 0 0 4 100%
Elements of Pol. Sc 28 24 3 7 7 4 3 3 21 87.85%
Com. & Media St. 39 31 2 3 13 8 5 5 26 83.80%
Hindu Civilization 8 7 1 1 4 1 0 0 7 100%
Christianity 7 6 3 0 1 2 0 0 6 100%
Logic & Sc. Method 8 4 0 2 2 0 0 0 4 100%
Tamil 15 14 5 5 3 1 0 0 14 100%
Drama & Theatre 6 4 1 1 0 0 0 0 4 100%
History (European) 23 18 10 1 1 5 1 1 17 94.40%
Geography 5 3 0 1 1 1 0 0 3 100%
Art 3 2 0 0 1 1 0 0 2 100%
Carnatic Music 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0%
Dance (Bharatha) 5 5 1 0 2 2 0 0 5 100%
I.C.T 1 1 0 0 1 0 0 0 1 100%
English Literature 1 1 1 0 0 0 0 0 1 100%
Grade 5 Scholarship Examination Results – 2015
Se. No. Full Name             Marks District Rank
1 Malasuthan Suruthiga 179 54
2 Rasanen Kavin Yrjo 177 82
3 Arulmaran Visakan 176 110
4 Jeyakanthan Jethusha 176 110
5 Nageswaran Sanchana 174 153
6 Sivaruban  Bavithra 174 153
7 Loganathan Daalini 171 234
8 Rajagobal  Niruthiga 170 269
9 Kailayapillai Sankkavi 170 269
10 Sivatharan Loushan 170 269
11 Thiruneelakandasivam  Tharshika 166 425
12 Jeyakumar  Pitinthevee 166 425
13 Vaithilingam Jilani 166 425
14 Ramakrishnan Umashangar 166 425
15 Niranjan  Nilavini 164 516
16 Ketheeswaran Abirami 163 571
17 Mahinda  Abarniga 160 731
18 Krishnakumar  Kovarthaana 159 794
19 Raveendran Abishek 159 794
20 Sathiyaseelan  Shiyanujah 158 835
21 Neethirasha  Antony Roshan 156 1033
22 Sayanthan Kenuja 155 970
23 Saravanabavananthasarma Prasanthasarma 155 1033
24 Thayaranjan Kirushanavi 154 1106
25 Suthaharan Thushara 153 1187
26 Sunthareswaran  Tharanithan 153 1187
GCE (O/L) 2014 Results
1 Nagamani Jesinthan 9 A
2 Suthaharan Branavasuthan 8A, B
3 Mohana Kanenthirakumaran 8A, B
4 Pavanithy  Nirmalasingam 8A, B
5 Tharshika Sabaratnasinghe 8A, B
6 Prapaharan Prathees 7A, B, C
7 Pavananthan Sutharshan 7A, B, C
8 Janani Sountharajah 7 A. B, C
9 Thirushelvam Mathusan 6A, B, 2 C
10 Nishotha Nanthakumar 6A, 2B, S
11 Asvini Skantharajah 6 A, B, 2C
12 Anojah Sathiyaseelan 6 A, 2 B, C
13 Thanusha Balasingam 5A, B, 3C
14 Bavitha Puvaneswaran 5A, 4B
15 Thirukumaran Sutharshanan 5A, 4 B
16 Kulenthiran Thaneshan 5A, 3B, C
17 Kobiga Balasubramaniyam 5A, 2B, 2C
18 Malarvili Lingeswaran 4 A, 3 B, C, S
19 Theivagi Manoharan 4A, 3B, 2C
20 Vanaraj  Sharoohan 3A, B, 5 C
21 Nishanthy Sathankumar 3A, B, 4C, S
22 Paramsothy Sarankhan 3A, 4B, 2C
23 Ilakkiya Rajendran 3A, 3B, 3C
24 Nagesh Sugeepan 3A, 3B, 2C
25 Victor Jeyakumar Vasanth Godfrey 3 A, 5B, C
26 Paviththa Thiraviyarajah 3 A, 3B, 2C, S
27 Kangesar Nagalojan 3 A, 3 B, 2 C, S
28 Thevarasa Stalin Nalinraj 3 A, 2B,  C, 3 S
29 Suntharamoorthy Sivakaran 3 A, 2 B, 3 C
G.C.E Advance Level Examination 2014 Results
No. Name Result District Rank
  Maths
01 Mas.Anantharajah Donoorkan 3A 29
02 Mas.Pushpakumar Vaishnavan 2B, C
03 Mas.Manoharan Mathushan B, 2C
  Science
04 Mas.Parameswaran Sathurvethan 2A, B
  Commerce
05 Miss.Ranjinie Suntharamoorthy 3A 32
06 Miss.Abiramy Balachandren 2A, B
07 Miss.Sulaxshana Sunthararajah A, 2B
08 Mas.Mathiraj Achchayan A, B, C
09 Miss.Tenesini Suntharalingam A, B, C
  Arts
10 Miss.Emajine Selvarajah 3A 3
11 Mas.Thangarasa Nivethana 3A 92
12 Miss.Karthiga Balakumaran 2A, B
13 Miss.Vakini Ragunathan 2A, B
14 Miss.Jamunamalar Thurairasa A, 2B
15 Mas.Harichandran Heerthanan 2A, C
16 Mas.Uthayakumar Sujanthan A, B, C