மாகாணக் கல்வித் திணைக்களத்தினால் நடத்தப்படும்; தரம் 05 மாணவர்களுக்கான மாதாந்த மாதிரிப் புலமைப்பரிசில் பரீட்சைத் தொடரின் அடுத்த பரீட்சை இயங்கு நிலை இணைய வழிப் பரீட்சையாக (LMS) நடத்துவதற்கு ஆயத்தங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. முதலில் பகுதி -1 க்கான பரீட்சை நடைபெறும். பரீட்சை நடைபெற்று முடிந்ததும் புள்ளிகளையும், சரியான விடைகளையும் பின்னூட்டல்களையும் பெறும் வகையில் இப் பரீட்சை முறை திட்டமிடப்படுகின்றது. எனவே மாணவர்கள் தங்களைத் தயார்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றோம