வழி II:
 
 

தொழில்நுட்பச் சிக்கல்கள் இருப்பின் பின்வரும் முறைகளில் எம்மை தொடர்புகொள்ளலாம்:

    • Email – event@yarlithub.org
    • Phone /Whatsapp: 0767 673 158
நன்றி,
மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் – வடமாகாணம்